Skip to main content

Ansvar, reklamation og erstatning

Alle transporter udføres i henhold til CMR-loven, uanset om der er tale om rent indenlandske transporter. Bestemmelserne i dette afsnit omtaler og uddyber udvalgte regler fra CMR-loven. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser mellem loven og nærværende betingelser, går loven forud for betingelserne.

Ansvar

Klaus Holmgaard Transport ApS’ ansvar begynder, når forsendelsen afhentes til befordring.

Ansvaret ophører, når godset afleveres mod kvittering på den adresse, som afsender har opgivet – eller samme sted uden kvittering, såfremt dette er særskilt aftalt.
Deltager afsender eller modtager i henholdsvis læsning eller aflæsning, og overtager først ansvaret for godset , når dette er anbragt på bilen, henholdsvis ophører, når aflæsningen påbegyndes.
Klaus Holmgaard Transport ApS er ikke ansvarlig for bortkomst eller beskadigelse, hvis den skyldes afsenders fejl, f.eks. i form af utilstrækkelig emballage, fejlagtig eller ufuldstændig adresse.

Reklamation

Har modtageren modtaget godset uden, i forening med fragtføreren, at undersøge dets tilstand, og uden at gøre indsigelse overfor fragtføreren p.g.a. bortkomst eller beskadigelse med angivelse af bortkomstens eller beskadigelsens almindelige beskaffenhed, skal det, hvis intet andet godtgøres, lægges til grund, at han har modtaget godset i den i fragtbrevet angivne tilstand.

Modtagerens kvittering på fragtbrevet uden forbehold, anses i denne sammenhæng som accept af, at godset er modtaget uden reklamation. Indsigelse skal gøres senest ved afleveringen, når det drejer sig om bortkomst eller beskadigelser, der er synlige, og ellers inden 7 dage efter leveringen, søn- og helligdage ikke medregnet. Reklamationen skal være skriftlig.

Erstatning

Erstatning for hel eller delvis bortkomst af godset beregnes efter godsets værdi på stedet og tidspunktet for overtagelsen til befordring. Erstatningen kan dog ikke overstige 8,33 SDR for hvert kilogram manglende bruttovægt.
Ved SDR forstås de af Den Internationale Valutafond anvendte særlige trækningsrettigheder.

Godtgøres det, at der er lidt skade som følge af forsinkelse, skal Klaus Holmgaard Transport ApS erstatte skaden, dog ikke ud over fragtbeløbet. Erstatning for forsinket aflevering skal dog kun betales, hvis modtageren inden 21 dage efter den dag, hvor godset er blevet leveret, skriftligt har meddelt Klaus Holmgaard Transport ApS, at man vil påberåbe sig forsinkelsen.

CMR-reglerne kan rekvireres ved henvendelse til os.

Forældelse

Krav mod Klaus Holmgaard Transport ApS forældes efter et år efter reglerne i CMR-lovens § 41.

Ikrafttræden nærværende forretningsbetingelser er senest revideret Dec. 2020.